Indkaldelse til Generalforsamling 2019

FORENINGEN BACK TO THE ROOTS AFHOLDER GENERALFORSAMLING DEN 30. APRIL 2019 KL 19.00 PÅ RESTAURANT ”VÆRFTET”, MARINAVEJ 1, 6320 EGERNSUND.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen på mail backtotherootsfestival@gmail.com

§ 6. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent.

– Formandens beretning.

– Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

– Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

– Behandling af indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændringer – se bilag.

– Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr 100,00

– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Brian O’Driscoll er på valg – og ønsker genvalg. Svend Aage Wolff er på valg – og ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår at suppleant Arne Nielsen bliver indvalgt i bestyrelsen. Suppleant Karin Baum er på valg – og ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår at Ulla Bromann bliver indvalgt som suppleant.

– Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Knud Hviid er på valg – og ønsker genvalg.

– Eventuelt.

Mvh Back to the Roots Festival