Generalforsamling 05. april 2023

Vi indkalder hermed til Generalforsamling d. 5 april kl. 19:00.

Generalforsamlingen finder sted på Rinkenæs skole Stenvej 10, 6300 Gråsten.

Forslag til dagsorden skal sendes bestyrelses senest en d. 29 marts. på mail backtotherootsfestival@gmail.com.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen må du meget gerne give bestyrelsen besked af hensyn til indkøb af forplejning og det praktiske. Dette kan du gøre ved at sende en SMS på 25339497 med overskriften “Generalforsamling” skriv dit navn og antal deltagere.

Dagsorden er som følger:

➢ Valg af dirigent.

➢ Valg af referent.

➢ Valg af stemmetæller.

➢ Formandens beretning.

➢ Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for årets festival.

➢ Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

➢ Fremlæggelse af budget for det kommende år.

➢ Behandling af indkomne forslag.

➢ Fastsættelse af kontingent.

➢ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

➢ Valg af revisor og revisorsuppleant.

➢ Eventuelt.

(kan ikke indeholde forslag til vedtagelse).

➢ Musikalsk indslag, kaffe og kage

Der kan læses om Generalforsamlingens regler i nedenstående der er kopieret fra vedtægterne.

§ 5. Generalforsamling:

➢ Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i april måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved enten skriftlig eller elektronisk meddelelse til stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Foreningen er interesseret i størst mulig deltagelse i møder og

generalforsamlinger. Så meddelelser herom skal offentliggøres

på foreningens hjemmeside og Facebook.

➢ Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

§ 6. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

➢ Valg af dirigent.

➢ Valg af referent.

➢ Valg af stemmetæller.

➢ Formandens beretning.

➢ Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for årets festival.

➢ Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

➢ Fremlæggelse af budget for det kommende år.

➢ Behandling af indkomne forslag.

➢ Fastsættelse af kontingent.

➢ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

➢ Valg af revisor og revisorsuppleant.

➢ Eventuelt.

(kan ikke indeholde forslag til vedtagelse).

§ 7. Stemmeret og afstemning.

➢ Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der

har betalt kontingent. Afstemning sker ved håndsoprækning, men

såfremt et enkelt stemmeberettiget medlem ønsker det, skal

afstemningen ske skriftligt.

➢ Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Undtagen i de tilfælde hvor der

til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning

af foreningen.

➢ Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de

fremmødte og stemmeberettigede.

Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål

kan kun vedtages på en særlig indkaldt generalforsamling – jfr. § 11.

Venlig hilsen BTTR bestyrelsen.