fbpx

Vedtægter

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN “BACK TO THE ROOTS”

cvr: 39099640

(Ændringer vedtaget på Generalforsamling den 05.04.2023)

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

➢ Foreningens navn er ”BACK TO THE ROOTS”.

➢ Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er:

➢ at afholde en årlig musikfestival, samt eventuelle andre koncerter og

jamsessions i nærområdet omkring Gråsten.

➢ at arbejde på at forankre en tradition for livemusik i området.

➢ at arbejde for at skabe en tradition for grænseoverskridende

samarbejder mellem musikere og vokalister og andre udøvende

kunstnere med rødder i det sønderjyske og det nordtyske.

➢ at præsentere dansk og udenlandsk musik med historiske rødder.

➢ at udvikle en stærk lokal forankring baseret på medvirkendes

engagement og ressourcer.

§ 3. Betingelser for medlemskab og kontingent:

➢ Som medlemmer af foreningen kan optages alle, der vil støtte og/eller

arbejde for foreningens formål og interesser.

➢ Kontingent for medlemskab: kr. 100,00 årligt (01.jan. – 31.dec.).

➢ Bestyrelse og suppleanter skal være medlemmer af foreningen.

ALENE ET BETALT KONTINGENT GIVER STEMMERET PÅ

GENERALFORSAMLINGER.

§ 4. Regnskab og revision:

➢ Regnskabsåret er kalenderåret (01. april – 31.marts)

➢ Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges af kassereren

til

godkendelse på den ordinære generalforsamling.

o Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for foreningens

medlemmer og den valgte bestyrelse senest 14 dage før den

ordinære generalforsamling og kunne fremsendes efter ønske,

➢ Foreningens midler opbevares på en bankkonto, der administreres af

kassereren.

§ 5. Generalforsamling:

➢ Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes

hvert år i april måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved enten

skriftlig eller elektronisk meddelelse til stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

o Foreningen er interesseret i størst mulig deltagelse i møder og

generalforsamlinger. Så meddelelser herom skal offentliggøres

på foreningens hjemmeside og Facebook.

➢ Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

§ 6. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende

punkter:

➢ Valg af dirigent.

➢ Valg af referent.

➢ Valg af stemmetæller.

➢ Formandens beretning.

➢ Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for årets festival.

➢ Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

➢ Fremlæggelse af budget for det kommende år.

➢ Behandling af indkomne forslag.

➢ Fastsættelse af kontingent.

➢ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

➢ Valg af revisor og revisorsuppleant.

➢ Eventuelt.

(kan ikke indeholde forslag til vedtagelse).

§ 7. Stemmeret og afstemning.

➢ Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der

har betalt kontingent. Afstemning sker ved håndsoprækning, men

såfremt et enkelt stemmeberettiget medlem ønsker det, skal

afstemningen ske skriftligt.

➢ Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Undtagen i de tilfælde hvor der

til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning

af foreningen.

➢ Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de

fremmødte og stemmeberettigede.

Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål

kan kun vedtages på en særlig indkaldt generalforsamling – jfr. § 11.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

➢ Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten et flertal i bestyrelsen

eller mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

➢ Begæring herom sendes til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

➢ Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter

begæring om en sådan er modtaget i bestyrelsen – og indkaldes med samme

varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 9. Tegningsret for foreningen

➢ Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

(Tegningsret forstås her som: hvem kan indgå bindende aftaler for

foreningen)

§ 10. Bestyrelse og daglig ledelse

➢ Foreningens bestyrelse består af minimum 5 personer og maximum 7 personer (formand / næstformand /

kasserer / sekretær og x-antal medlem).

Foreningens ledelse ligger hos bestyrelsen.

o Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg – bestående af:

formand – kasserer og sekretær.

➢Bestyrelse udvides med op til 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, hvis muligt.

Kan bestyrelsen ikke få 7 personer ind på Generalforsamlingen kan manglende poster besættes hvis den rette person melder sig på et senere tidspunkt

➢ Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg accepteres.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

➢ Der kan hvert år vælges 2-3 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i

tilfælde af at et eller flere bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen

indenfor valgperioden.

o Suppleanter er på valg hvert år.

➢ Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb,

indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende

generalforsamling

➢ Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger i

bestyrelsen træffes ved stemmeflertal. Suppleanter har ikke stemmeret i

bestyrelsen.

➢ Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 1 bestyrelsesmedlem

ønsker det.

➢ Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig

anledning dertil; men vedkommende har ret til at forelægge sagen ved den

førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 11. Foreningens ophør

➢ Forslag til oplæsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun

vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal

være repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede

medlemmer skal stemme for forslaget.

➢ I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud en almennyttig forening eller organisation.