fbpx

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN “BACK TO THE ROOTS”
cvr: 39099640
(Ændringer vedtaget på Generalforsamling den 05.04.2022)
§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

➢ Foreningens navn er ”BACK TO THE ROOTS”.
➢ Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er:

➢ at afholde en årlig musikfestival, samt eventuelle andre koncerter og
jamsessions i nærområdet omkring Gråsten.
➢ at arbejde på at forankre en tradition for livemusik i området.
➢ at arbejde for at skabe en tradition for grænseoverskridende
samarbejder mellem musikere og vokalister og andre udøvende
kunstnere med rødder i det sønderjyske og det nordtyske.
➢ at præsentere dansk og udenlandsk musik med historiske rødder.
➢ at udvikle en stærk lokal forankring baseret på medvirkendes
engagement og ressourcer.
§ 3. Betingelser for medlemskab og kontingent:

➢ Som medlemmer af foreningen kan optages alle, der vil støtte og/eller
arbejde for foreningens formål og interesser.
➢ Kontingent for medlemskab: kr. 100,00 årligt (01.jan. – 31.dec.).
➢ Bestyrelse og suppleanter skal være medlemmer af foreningen.
ALENE ET BETALT KONTINGENT GIVER STEMMERET PÅ
GENERALFORSAMLINGER.

§ 4. Regnskab og revision:

➢ Regnskabsåret er kalenderåret (01. april – 31.marts)

➢ Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges af kassereren
til
godkendelse på den ordinære generalforsamling.
o Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for foreningens
medlemmer og den valgte bestyrelse senest 14 dage før den
ordinære generalforsamling og kunne fremsendes efter ønske,
➢ Foreningens midler opbevares på en bankkonto, der administreres af
kassereren.
§ 5. Generalforsamling:

➢ Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes
hvert år i april måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved enten
skriftlig eller elektronisk meddelelse til stemmeberettigede medlemmer.
Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
o Foreningen er interesseret i størst mulig deltagelse i møder og
generalforsamlinger. Så meddelelser herom skal offentliggøres
på foreningens hjemmeside og Facebook.

➢ Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

§ 6. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende

punkter:

➢ Valg af dirigent.
➢ Valg af referent.
➢ Valg af stemmetæller.
➢ Formandens beretning.
➢ Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for årets festival.
➢ Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
➢ Fremlæggelse af budget for det kommende år.
➢ Behandling af indkomne forslag.
➢ Fastsættelse af kontingent.
➢ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
➢ Valg af revisor og revisorsuppleant.
➢ Eventuelt.
(kan ikke indeholde forslag til vedtagelse).

§ 7. Stemmeret og afstemning.

➢ Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der
har betalt kontingent. Afstemning sker ved håndsoprækning, men

såfremt et enkelt stemmeberettiget medlem ønsker det, skal
afstemningen ske skriftligt.
➢ Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Undtagen i de tilfælde hvor der
til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning
af foreningen.
➢ Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de
fremmødte og stemmeberettigede.
Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål
kan kun vedtages på en særlig indkaldt generalforsamling – jfr. § 11.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

➢ Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten et flertal i bestyrelsen
eller mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
➢ Begæring herom sendes til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
➢ Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter
begæring om en sådan er modtaget i bestyrelsen – og indkaldes med samme
varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 9. Tegningsret for foreningen

➢ Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
(Tegningsret forstås her som: hvem kan indgå bindende aftaler for
foreningen)

§ 10. Bestyrelse og daglig ledelse

➢ Foreningens bestyrelse består af minimum 5 personer og maximum 7 personer (formand / næstformand /
kasserer / sekretær og x-antal medlem).
Foreningens ledelse ligger hos bestyrelsen.
o Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg – bestående af:
formand – kasserer og sekretær.

➢Hvis der ikke kan findes 7 personer på generalforsamlingen kan et evt bestyrelsesmedlem tiltræde senere.

➢ Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg accepteres.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
o Ulige år er FORMAND og SEKRETÆR på valg.
Lige år er KASSERER, NÆSTFORMAND og MEDLEM på valg.
➢ Der kan hvert år vælges 2-3 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i
tilfælde af at et eller flere bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen
indenfor valgperioden.
o Suppleanter er på valg hvert år.
➢ Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb,
indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende
generalforsamling

➢ Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger i
bestyrelsen træffes ved stemmeflertal. Suppleanter har ikke stemmeret i
bestyrelsen.
➢ Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 1 bestyrelsesmedlem
ønsker det.
➢ Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig
anledning dertil; men vedkommende har ret til at forelægge sagen ved den
førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 11. Foreningens ophør

➢ Forslag til oplæsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun
vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal
være repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer skal stemme for forslaget.
➢ I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud en almennyttig
forening eller organisation.


Parse error: syntax error, unexpected '?' in /var/www/bttr.dk/public_html/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94